Mission

Solaris’ mission fortæller bl.a. om, hvorfor arrangementet er sat i verden, og hvilken særlig rolle vi spiller i en større organisation – nemlig i forhold til Det Danske Spejderkorps. Missionen er at:
 • Solaris udvikler, udfordrer og giver medlemmerne i teamet, samt deltagerne på Solarisløbet, oplevelser som er i tråd med spejderidéen.
 • Solaris giver spejdere i alderen 14‐17 og 18+ oplevelser, udfordringer og værktøjer til deres videre virke i form af det årlige Solarisløb.
 • Solaris deltager i øvrigt i en række andre større arrangementer og begivenheder med henblik på at fremme spejderidéen.

Vision

Solaris’ vision fortæller om hvilke overordnede ambitioner, vi har med vores arbejde:
 • Vi promoverer spejderarbejder på en nytænkende og udfordrende måde, som giver deltagere og medlemmer udfordring, som ikke ellers er muligt i de forskellige spejderkorps. Dette sker gennem afholdelse af Solarisløbet én gang årligt samt andre aktiviteter og kurser. Løbet skal være et flagskib inden for moderne spejderarbejde og have spejderaktiviteter i fokus.
 • Vi ønsker at flytte grænser, udvikle selvopfattelsen og forståelse af egne muligheder og begrænsninger hos den enkelte, både hos deltagere på løbet og medlemmer af teamet.

Værdier

Solaris’ værdier udtrykker, hvad det er, vi gerne vil kendes for og hvad, der er det bærende i vores daglige virke.
 • Resultatskabende – Vi arbejder målrettet og effektivt med de opgaver, vi skal løse. Faglighed og kvalitet er styrende faktorer for os. Vi har det fornødne overblik og er velinformeret om, hvad der rør sig i korpset, politisk og i de unges hverdag, så vi kan tilrettelægge vores løb og arrangementer i forhold hertil.
 • Engagement – Vi tager initiativ og er på forkant med udviklingen. Det giver entusiasme i vores arbejde og motiverer os til at yde vores bedste. Vi udviser ansvarlighed og loyalitet og ønsker at kendetegnes som et nytænkende team.
 • Innovation – Vi arbejder for at være på forkant med udviklingen og vi søger at skabe en sammenhæng mellem traditionelt spejderarbejde og den udvikling, der sker omkring os. Det giver os mulighed for at byde på noget nyt til spejderarbejdet, som gør, at spejdere ikke bliver glemt i fortiden og gør, at vi kan trække nye medlemmer til. Det giver energi til og udvikling i vores arbejde.

Værdigrundlag

”Solaris – En forening der giver inspiration og motivation til at fastholde og fremme spejderarbejdet”

Solaris er en forening under Det Danske Spejderkorps, og dermed defineres Solaris i høj grad af de mennesker, der i fællesskab og med fælles interesse, arbejder for og med spejderidéen.
Rygraden i foreningen – og dermed i vores relationer inden for foreningens rammer samt i relationerne til de mennesker vi samarbejder med udadtil – udgøres af et fælles og stærkt forankret værdigrundlag, som bedst beskrives via disse udsagn:

”Solidaritet skaber sammenhold”
”Sammenhold skaber loyalitet og tillid”
”Loyale og tillidsfulde mennesker er modige”
”Modige mennesker er engagerede”
”Engagerede mennesker skaber resultater og værdi”

Solaris ønsker at være et dynamisk team, der kan tiltrække, fastholde og udvikle mennesker. Kontinuitet er vigtigt i vores arbejde og derfor vægter vi, at have et inspirerende og levende miljø. Der skal være plads til at føde og dele idéer, og der skal bakkes op, støttes og hjælpes når krævende opgaver skal løses.

Team politik

Vi har i Solaris et stærkt team, der besidder en mængde kompetencer over en bred vifte af funktioner. Teamets fællesnævner bunder i spejderi, spejderfærdigheder og spejderværdier, hvad enten vi stammer fra Det Danske Spejderkorps (DDS), KFUM-spejderne, De Grønne Pigespejdere, De Danske Baptistspejdere, Det Slesvigske Spejderkorps eller Metodistspejderne.

Der står blandt andet følgende i DDS vision (Spejd 2020):

”Spejd er personligt udviklende, den personlige udvikling er kernen i spejderarbejdet og Spejdere udvikler færdigheder og menneskelige kompetencer. Gennem arbejdet i patruljer eller projektgrupper lærer spejderne at samarbejde, planlægge og lede og opnår forståelse for styrken ved forskellighed.”

Med afsæt i ovenstående, ønsker vi i foreningen at udvikle vores team, ved blandt andet at opbygge en forståelse for en række kompetencer og udvikle disse kompetencer, hvor af nogle er fælleskompetencer og andre lederkompetencer, som beskrevet herunder:

 • Kommunikation
 • Samarbejde
 • Initiativ
 • Resultatorientering
 • Helhedsorientering
 • Fleksibilitet
 • Motivering af andre
 • Udvikling af andre
 • Planlægning
 • Fremtidsorientering

Kompetencerne gør os i stand til, at udvikle det enkelte teammedlem gennem egen drift og af foreningens fælles arbejde.
Vi ønsker ligeledes at udvikle et stærkt sammenhold i teamet og et rart og udviklende rum for såvel foreningsarbejde som sociale relationer.

Sådan udviser vi det til daglig

Herunder er anført de punkter, som vi i foreningen lægger vægt på, for vi alle trives i foreningen og opnår de bedste resultater i sociale aspekter, såvel som løsning af opgaver i foreningens regi.

Solidaritet (Spejderloven → være hensynsfuld og hjælpe andre.)
Solidaritet skaber sammenhold. Vi har i teamet mange forskellige mennesker; nogle har været med i teamet længe, mens andre er helt nye; nogle er medlemmer af Det Danske Spejderkorps, mens andre er i et af de øvrige spejderkorps. Fælles for os alle er, at vi brænder for at lave spejderarbejde, at planlægge og udføre arrangementer sammen; for os selv og for andre. Derfor skal vi i det daglige give plads til alle og sørge for at alle føler sig godt til rette i foreningens rum. Vi skal være solidariske. Et smil, et kram, en venlig dialog, et ”velkommen til” eller et ”tak for sidst” er med til at vise, at vi giver plads til hinanden.

Sammenhold (Spejderloven → være en god kammerat.)
Sammenhold skaber tillid og loyalitet. Vi har i foreningen en perlerække af medlemmer med forskellige kvalifikationer og erfaringer fra spejderarbejde i Solaris og andetsteds. Det er nødvendigt at gøre brug af disse kvalifikationer, for at opnå et tilfredsstillende resultat i vores arbejde. Det er ikke os alle, der har lige mange kvalifikationer endnu, eller nødvendigvis ligger inde med lige præcis det, der er brug for, til at kunne løse en forestående opgave. Derfor at det vigtigt, at vi i fællesskab udviser et stort sammenhold og kan støtte og vejlede hinanden. For at det skal kunne lade sig gøre, er det vigtigt at udvise mod til, at stille de spørgsmål, der er nødvendige for at kunne løse sin opgave. Vi anerkender at spørge til råds, hvad enten det er inden for forenings regi eller andet steds, det kræver mod. Som modtager af et spørgsmål, skal man udvise respekt og ærlighed i en sådan forstand, at man støtter, råder og vejleder i det omfang det kan lade sig gøre, vi i Solaris hjælper hinanden. Har man ikke selv svaret, bør man henvise til en, der er bedre stillet i forhold til et svar, eller hjælpe vedkommende med at slå noget op. Sammenhold gør sig også gældende udenfor specifikke opgaver. Et sammenhold er blandt andet også et udtryk for, at vise nye medlemmer, at de er velkomne, eller at deltage i arrangementer af social karakter, så teamet har mulighed for at ”koble af” imellem alle de specifikke opgaver under foreningens regi, det kræver sammenhold.

Loyalitet og tillid (Spejderloven → være til at stole på.)
Loyalitet og tillid skaber mod. Foreningen Solaris har mange projekter i gang ad gangen, vi har mange udvalg og mange medlemmer. Det kræver en stor portion tillid og loyalitet at få til at køre rundt. Derfor er det vitalt, at medlemmerne udviser tillid og loyalitet overfor hinanden, og til udvalg og bestyrelsen. Ligesom bestyrelsen skal udvise det til medlemmerne og det arbejde de udfører i foreningens regi. Det kommer til udtryk ved, at vi er bevidste om vores væremåde, om vores udtalelser og vores aftaler. Det vil sige, at vi hver især skaber tillid ved at sætte realistiske deadlines for os selv og andre, og vi udviser loyalitet ved at overholde de givne deadlines. Det er ligeledes nødvendigt, at vi løser den eller de opgaver vi har påtaget os, for at opretholde den tillid vi får udvist. I det tilfælde, at en given aftale ikke kan overholdes, viser vi mod til at kontakte de berørte og træffe en ny. Dette er blot et eksempel på, hvordan vi kan udvise loyalitet over for hinanden, i forbindelse med det arbejde vi udfører i foreningen. Loyalitet kan også udmøntes i den måde hvorpå vi behandler hinanden, at vi bakker hinanden op, og at vi har mod til at stå frem og sige vores mening.

Mod (Spejderloven → hører andres mening og danne sin egen.)
Modige mennesker er engagerede. Vi i Solaris arbejder med det, der for mange kan synes umuligt. Det er det der gør, at Solaris markerer sig ud ad til, som et stærkt og innovativt team. Det er ligeledes opgaver af denne type, der gør at mange af os er tiltrukket af det sammenhold og de muligheder som foreningen tilbyder. Derfor er det vigtigt, at den enkelte tænker innovativt og udviser mod til at prøve noget nyt og foreslå det, der ved første øjekast kan virke umuligt. Mod er også andre ting og væsentlig for at vores samarbejde i foreningen, samt de opgaver vi løser fortsat er af en kvalitet, vi I foreningen kan være stolte af. Det er modet vi udviser der gør, at ude fra kommende, her under De Danske Spejderkorps, åbner øjnene for vores arbejde og dermed bidrager til anerkendelse, samt ønsker til opgaver i foreningens kommende virke, resultater og værdi. Derfor skal vi hver især udvise mod til, at stille forslag til ”det umulige” og turde stille spørgsmål, hvad enten det er til et andet medlem af forening, løbsledelsen eller bestyrelsen. Det er også mod, at fortælle hinanden sandheden. Det kan eksempelvis være et tilfælde, hvor et andet medlem har skuffet, ikke har overholdt en aftale eller andet, der går dig på. På diplomatisk vis bør man fortælle vedkommende om situationen og sammen få den bearbejdet, så tilliden kan fastholdes eller genoprettes. Sidst nævnte skal ikke forveksles med politiarbejde, men som en forebyggelse af konflikt og ødelæggelse af medlemmernes sammenhold.

Engagement
Engagerede mennesker skaber resultater og værdi. Vi skal i foreningen ved hjælp af solidaritet, sammenhold, loyalitet, tillid og mod skabe et engagement, som kan betegnes som en lyst og vilje til at opnå det umulige – ”de umuliges kunst”. Det er kun på baggrund af dette engagement, at vi sammen kan opnå de mål, vi sætter os. Det er på baggrund af vores fælles engagement, at vi år efter år får stablet Danmarks hårdeste spejderløb på benene, og tillige viser, at alt kan lade sig gøre under de rette omstændigheder.

Resultater og værdi
Resultater og værdi er det vi sammen viser, hver gang vi mødes og har overholdt de ovennævnte punkter. Resultater og værdi er det vi sammen viser, hver gang vi har afholdt Solarisløbet, et andet større arrangement. Resultater og værdi er det vi sammen viser, hver gang vi har løst en ny ”umulig” opgave. Resultater og værdi er det vi skaber sammen og for hinanden i vores fælles bestræbelser på at udvikle os som mennesker og team.

BESKRIVELSE AF KOMPETENCERNE

Kommunikation

Det er vigtigt for et team og foreningen, at vi hver især er i stand til at formulere os klart og tydeligt, og at vi aktivt søger at forstå meningen i andres budskaber og giver plads til meningsforskelle. Vi skal søge åbent at give udtryk for vores ideer og meninger og give den nødvendige information i tide.

Samarbejde
Vi skal bidrage aktivt til fælles opgaveløsning, og løse konflikter og uenigheder, når de opstår. Vi skal udvise hensyn, omsorg og respekt for andre og udvise forståelse for deres forskellige behov, samt kende egen og andres rolle i arbejdsprocessen. Vi skal støtte andres indsats.

Initiativ
Initiativ betyder, at vi er i stand til selvstændigt, at igangsætte opgave- og problemløsning på baggrund af indsamlet information. Initiativ er at udvise gåpåmod i løsningen af nye opgaver. Initiativ betyder desuden, at vi kommer med konstruktive forslag til forbedringer og er parate til at udføre dem.

Resultatorientering
Når man er resultatorienteret, holder man fokus på målene og arbejder ihærdigt med henblik på at nå dem indenfor de aftalte rammer. Det betyder, at man udviser vedholdenhed ved opgave- og problemløsning. Resultatorienteringen skaber resultater med kvalitet i overensstemmelse med de fastsatte mål.

Helhedsorientering
I foreningsarbejde er helhedsorientering essentiel. Det betyder, at vi inddrager perspektiver ud over egne faggrænser. Vi udviser forståelse for hvordan løsning af egne opgaver påvirker teamets opgaveløsning, og at vi bidrager til, at foreningens aktiviteter opfylder foreningens overordnede opgave, som for eksempel Solarisløbet.

Fleksibilitet 
Fleksibilitet er nødvendigt for at vi kan opnå de mål vi har sat os. Det betyder, at vi skal være i stand til at tilpasser os forandrede krav og vilkår. Fleksibilitet betyder også, at vi skal udvise parathed til at gøre tingene på nye måder, og at vi påtager os nye opgaver der ligger ud over vores normale arbejdsområde.

Motivere andre
I foreningsliv og som spejder har vi et behov for at bestyrelsen er i stand til, aktivt at søge indsigt i og udviser kendskab til hver enkelt medarbejders ønsker og behov. På samme måde gælder det for den udvalgsansvarlige og den postansvarlige. Vi skal være i stand til at udtrykke positive forventninger til andre og at skabe accept for arbejdet /opgaven. Lige som vi skal gøre en indsats for at skabe en vilje til at gøre en indsats. Vi skal hver især søge at være et godt eksempel også i svære situationer og udtrykke anerkendelse for andres indsats.

Udvikling af andre
”… Metoderne er også med til at lære spejderne at udvise ansvarlighed over for andre mennesker, samfundet og naturen.” Står der i DDS vision 2020, det betyder blandt andet, at vi skal være i stand til at påtage os ansvaret for systematisk kompetenceudvikling under hensyn til menneskelige forskelligheder. Vi skal hver især være med til at skabe trygge rammer, der giver plads til at det enkelte medlem kan lære gennem egne erfaringer. Vi skal stille passende udfordrende krav til opgaveløsningerne og skabe en positiv dialog og giver konstruktive tilbagemeldinger.

Planlægning
Planlægger og tilrettelægger egen og andres opgaveløsning, er en naturlig del af foreningens tilgang til spejderarbejdet. Vi har hver i sær til opgave at videreformidle formål og mål på en klar og tydelig måde og være i stand til at afveje og videreformidle ressourcebehov, i forhold til den opgave vi står over for. Vi skal som ansvarlige udforme planer til rette tid, altså overholde deadlines og sørge for at prioritere og fordele opgaverne i overensstemmelse med de ønske og behov, der ligger under udvalget eller for posten.

Fremtidsorientering
Vi slår os selv op som værende et innovativt team, det handler om at være forudseende i forbindelse med nuværende og fremtidige opgaver, at vi tilpasser fremgangsmåderne eller de opgaver/poster vi laver til nye tider. Det betyder desuden at vi forudser et problems umiddelbare opståen og træffer de nødvendige foranstaltninger/forholdsregler for at dette problem ikke udvikler sig.

Gruppen

Generelt om Solarisgruppen

Bestyrelsen

Se hvem der sidder i vores bestyrelse.

Vedtægter

Læs vores vedtægter for foreningen.

Bliv medlem

Læs om hvordan du kan blive medlem af foreningen.